E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

DUYURULAR

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SATILACAK OLAN TAŞINMAZLAR AŞAĞIYA LİSTE HALİNDE ÇIKARILMIŞTIR.                                                                        

                     

S.

NO

İMAR DURUMU

 

ADA

 

PARSEL

 

YÜZÖLÇÜM

 

VASFI

GEÇİCİ TEMİNAT

M² Birim

 Fiyatı

MUHAMMEN

 BDL.

 

01

İmar Dışı

0

2145

3320,00 m²

Kuyu ve Arsası

5.000,00.-TL

12,50.-TL

41.500,00.-TL

02

İmar Dışı

0

2366

6820,00 m²

Kuyu ve Arsası

5.000,00.-TL

  12,50.-TL

       85.250,00.-TL

03

İmar Dışı

0

1717

2860,00 m²

Kuyu ve Arsası

5.000,00.-TL

71,50.-TL

204.490,00.-TL

04

İmar İçi

149

12

  733,45 m²

Arsa

5.000,00.-TL

155,00.-TL

113.684,75.-TL

05

İmar İçi

118

  4

  937,35 m²

Arsa

5.000,00.-TL

155,00.-TL

145.289,25.-TL

 

BULUNDUĞU YER   : BEYYAZI BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE.

ADET                         : 5 ADET TAŞINMAZ.

İHALE TARİHİ           : 10.06.2021 GÜN VE SAAT 10.00’DA

      Yukarıda Nitelikleri Belirtilen 5 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereği Açık Artırma Usulü İle 10.06.2021 Tarih ve Saat 10.00’ de Beyyazı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) Huzurunda İhale İle Satışı Yapılacaktır.. 

  1-) İDARENİN

      a-) Adresi : Beyyazı Kasabası Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 75/AFYONKARAHİSAR

      b-) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 242 3007 – Faks : 0 272 242 3196

  2-) İHALENİN KONUSU

      a-) İhalenin Niteliği : 3 Adet İmar Sahası Dışında Kalan Kuyu Ve Arsası Vasıflı Taşınmaz İle 2 Adet  İmar Sahası İçinde Kalan Arsa Vasıflı Toplam 5 (Beş) Adet Taşınmazın İhale İle Satışı Yapılacaktır.     

      b-) Satılacak Taşınmaz Sayısı : 5 (Beş) Adet Taşınmaz.

  3-) İHALENİN 

      a-) İhalenin Yapılacağı Yer : Beyyazı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

      b-) İhalenin Tarih ve Saati  : 10.06.2021 Gün ve Saat 10.00

      c-) İhalenin Türü                  : Açık Artırma Usulü.

  4-) İHALEYE KATILMA ŞARTLARI, İSTENİLECEK BELGELER VE UYGULANACAK KRİTERLER

      a-) Dilekçe.

      b-) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

      c-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

      ç-) Borcu Yoktur Belgesi (Belediyeden Alınacak)

      d-) Gerçek kişilerde T:C: Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

      e-)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

      f-) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

      g-) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belge.

      h-) Özel Hukuki tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulun-

           duğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut

           benzeri merkezi kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Ki-

           şilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili ol-

           duklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine ka-

           dar İhale komisyonuna vermeleri şarttır.

  5-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Beyyazı Belediye Başkanlığı Yazı İş-

  Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

  6-) İhale Şartnamesi satış bedeli 100,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale şartnamesini almaları  zorunludur.

  7-) İhaleye sadece T.C vatandaşı olan istekliler katılabilirler.

  8-) Ödeme, onaylanmış ihale kararının alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde ihale  bedelinin tamamı peşin olarak Beyyazı Belediyesi Tahsilat Servisine yapılacaktır.

  9-) İhale bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra taşınmazın alıcıya satışı yapılacaktır.

10-) İhale komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta serbesttir.  25/05/2021        

                                                                                                                 İLAN OLUNUR  

Hava Durumu