E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

BELEDİYE BAŞKANI FAALİYET RAPORU

 

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR İLİ

 MERKEZ İLÇESİ

BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2018 YILI

FAALİYET RAPORU

 
2018 YILI
 FAALİYET RAPORU
 
          Değerli Belediye Meclis Üyeleri ;
          Saygıdeğer BEYYAZI‘ lılar
 
         2018 yılında gerçekleştirilen Belediyemiz Çalışmalarına ait 2018 Yılı Çalışma raporu öncelikle Belediye Meclis Üyelerinin Bilgi ve Onayına ve BEYYAZI Halkının Bilgisine sunulmaktadır.
        03.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe giren 5393 Sayılı belediye Kanunun 56.ncı Maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde 56- Belediye Başkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen biçimde ; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve Gerçekleşme durumu ile meydana gelen saplamaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, Bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelerde yer verilir faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamu oyuna açıklanır.
     Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 nci maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirlenmiştir.
      Kamu idarelerince hazırlanacak Faaliyet raporları hakkında yönetmelik ise 17 MART 2006 tarih   ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
   Sunulan bu raporda yeni uygulamada yer alan sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiştir.
      Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve Onayı ile BEYYAZI Halkının Bilgilerine saygı ile sunulur. 29/03/2019                                                                                                   
                                                                                                                                                                                          Asım ALTINTAŞ                                                                                              Belediye Başkanı                 
                                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                        
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
GENEL BİLGİLER
 
Misyon ve Vizyon
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı
Örgüt Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İnsan Kaynakları
Sunulan Hizmetler
 
AMAÇ ve HEDEFLER
 
İdarenin Amaç ve Hedefleri
Temel Politikalar ve Öncelikler
 
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
 
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Üstünlükler
Zayıflıklar
Değerlendirme
 
ÖNERİ VE TEDBİRLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEYYAZI BELEDİYESİ
2018 YILI FAALİYET RAPORU
 
       GENEL BİLGİLER           :
 
A-    Misyon ve Vizyon :
 
1-      MİSYONUMUZ :
 
Belediyeciliği Alışılmış Beklentilerin Ötesine taşımak
Uyguladığımız projelerimizle;  “Daha iyi Hizmeti, daha hızlı daha yaygın , daha verimli ve daha ekonomik nasıl sunarız ? “  sorusuna cevap aramak
Her işin merkezine inansı koyarak planlamak ve uygulamak
Çalışanlarımızın gelişim ve vizyonu için her türlü desteği sağlamak
“Mükellefi” “Müşteri “ olarak görmek ve tüm iş ve işlemlerinizde müşteri memnuniyetini öncelikli hedefe koymak
Yapılan uygulamalar, belirlenen hedeflerle; Gelişen, büyüyen, güzelleşen Beyyazı’ yı mutlu insanların yaşadığı  bir Belde haline getirmektir.
 
2- VİZYONUMUZ
            Beyyazı’ yı
       Çağın gerekleriyle donatılmış, Çevreye duyarlı, Düzeyli bir şehircilik ve düzeyli bir şehirli, Dinamik nüfusa öncü bir Belediyecilik, Dünyada gelişim ve değişimi takip eden, Halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlı, Eğitim, Sağlık ve Kültürün Şehircilikte önemini bilen, Bir yönetim anlayışı ile geleceğe hazırlamaktır.
 
B-    Yetki ve sorumluluklar  
1-Görevler
          a) İmar Su ve Kanalizasyon , Ulaşım gibi Kentsel alt yapı ; Coğrafi ve Kent bilgi sistemleri; Çevre Sağlığı , Temizlik ve Katı Atık; Zabıta, İtfaiye ,Acil Yardım,  Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar; Ağaçlandırma park ve yeşil alanlar; Konut, Kültür ve Sanat Turizm ve Tanıtım, Gençlik ve Spor Sosyal Hizmet ve yardım, Nikah ,  İşlerini yapar veya  yaptırır.
      b) Gerektiğinde Öğrencilere, Amatör Spor kulüplerine Malzeme verir ve gerekli desteği sağlar,Derece alan Öğrenci ve Sporculara  Ödül verilebilir.
       Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası Belediyenin Mali durumu ve Hizmetin ivediliği dikkate alınarak Belirlenir.
        Belediye Hizmetleri Vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda Özürlü, yaşlı ,düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
       Belediyeniz Görev ,sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.
       Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmeti götürebilir.
       4562 Sayılı Organize sanayi Bölgeleri kanunu hükümleri saklıdır.
 
2-     YETKİLERİ
a-     Belde sakinlerinin Mahalli Müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b-  Kanunların Belediye ye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, Kanunlarda Belirtilen cezaları vermek.
c-    Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda Belirtilen izin ve ruhsatı vermek.
d-    Özel kanunları  gereğince Belediyeye ait, Vergi, Resim, Harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, Vergi Resim ve Harç dışındaki özel hukuk  hükümlerine göre tahsili gereken ,su, Atık su ve Hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak.
e-     Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme Kullanma  suyu sağlamak; Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gereli tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek ve işlettirmek, Kaynak sularını işletmek ve işlettirmek.
f-  Toplu taşıma yapmak, bu amaçla Minibüs,  taşıma sistemi kurmak ve kurdurmak işletmek ve işlettirmek.
g-  Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırmak ve denetlemek.
h-    Belediye Mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet ihale kanunun 75  inci maddesi hükümleri Belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen Vergi Resim ve harç gelirleri haczedilemez.
 
C-İdareye ilişkin Bilgiler.
         1- Fiziksel Yapı
 
         Belediyemizin Fiziki Kaynakları, Belde Merkezinde Başkanlık, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, Zabıta, Su İşleri, İlan, İtfaiye, 1 Adet Mezarlık,  1 Adet 2384,60 m2 2 katlı Belediye Hizmet Binası ve bina altında 6 adet dükkan ile Garajı ve Arsası, Kasabamızın muhtelif mevki ve mahallelerinde toplam 57 adet taşınmaz malları ( arsa, ihdas parselleri, okul, cami, mezarlık, kuyu ve arsası, çamaşırhane, fırın ve çeşme gibi), zemin (7 adet dükkan) + 2 kattan oluşan açılışa hazır durumda olan düğün salonu, Beldemiz Muhtelif yerlerinde İçme suyu kuyusu amaçlı 3 adet Derin su kuyusu, 6 Adet  Park, 2 Adet Halı Saha, 2 Adet Halka Açık Wc ,  ve aşağıdaki Araç ve iş makinelerinden oluşmaktadır.
 
BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ  : 
 

CİNSİ

MARKA

MODEL

FAAL OLUP OLMADIĞI

Binek

Fluance

2011

Faal

İş Makinesi

Hidromek 102b

2010

Faal

İş Makinesi

Hidromek 102s

2012

Faal

İtfaiye Aracı

Ford

2012

Faal

Arazöz

İveco

1994

Faal

Damperli Kamyon

Ford

2013

Faal

Traktör

MF 265

1992

Faal

Binek

Tofaş Doğan

1995

Faal

Cenaze Aracı

Römork

2014

Faal

Kamyonet

Ford Tourneo.Courier.

2015

Faal

Çöp Aracı

İveco 65/9

1995

Faal

İlaçlama Aracı

BMC Levent

1993

Faal

Cenaze Nakil Aracı

Ford Transit 350L

2016

Faal

Olarak Mevcuttur.
           
   
 
    2-Örgüt Yapısı
 
       Belediyemiz İçişleri Bakanlığına Bağlı, Özel Bütçeli Bir kuruluştur. 2018 Yılının Nüfus Sayımına göre 3156 nüfusa ve yaklaşık  21 Km2  alana sahiptir. 5393 Sayılı Belediye Kanuna göre yönetilmektedir.   Belediyemizin 9 Meclis Üyesi, 5 Encümen üyesi, Belediye Başkanı ve Ana Hizmet  Yazı işleri  Müdürlüğü,  Mali Hizmetler Müdürlüğü , Zabıta Memurluğu, Fen İşleri Memurluğu, İtfaiye Hizmetleri, Tahsilat  Birimlerinden oluşmaktadır.
 
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 
    Belediyemiz Bünyesinde  Belediye Ana sistemini oluşturan  1 Adet IBM Üzerinde kurulu  BeyazWeb Sistemleri  Bilgisayar Programı üzerinde  Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Emlak ve Tahsilat Memurluğu ile Fen İşlerinde Kurulu  4 Adet Bilgisayar ve 4 yazıcı Bulunmaktadır.  Bu Donanımla Birlikte Ana Sistem ve Bilgisayarların Elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için 4 Adet Güç Kaynağı ve Motorinle çalışan 1 adet Jeneratör Mevcut olup, Hizmet Binası Kalorifer Tesisatlıdır. Aynı Zamanda İnternet Bağlantısı için modem mevcuttur. Belediyemizin dış hatlara açık 1’ i faks cihazında kullanılmak üzere 3 adet sabit ve 1 adet cep telefonu bulunmaktadır. Belediyemize ait 1 adet 60 Tonluk elektronik kantarı mevcuttur. Ayrıca Belediyemizde bir adet iki püskürtme başlıklı ve bir adet 3 püskürtme başlıklı ilaçlama makinesi, bir adet 3 tonluk basınçlı ve traktörle çekilen su tankeri, bir adet traktörle çekilen yol süpürme makinesi bulunmaktadır.
 
            4-İnsan Kaynakları
 
      4-1/ 2018 Yılında Beyyazı Belediyesine ait (Dolu-Boş) Memur Personel Durumu
 

Ünvanı

Görevi

Adedi

Dolu

Boş

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürü

1

1

0

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Müdürü

1

0

1

Şef

Şef

2

0

2

Başkatip

Başkatip

1

0

1

Muhasebeci

Muhasip

2

1

1

Tahsildar

Tahsildar

1

1

0

Zabıta Memuru

Zabıta Memuru

4

1

3

Şoför

Şoför

2

1

1

Tekniker

Tekniker

2

1

1

Teknisyen

Teknisyen

1

0

1

İtfaiye Eri

İtfaiye Eri

4

3

1

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

1

1

0

Hizmetli

Hizmetli

1

1

0

Zabıta Komiseri

Zabıta Komiseri

1

0

1

Sağlık Memuru

Sağlık Memuru

1

0

1

Mühendis

Mühendis

2

0

2

Hemşire

Hemşire

1

0

1

Ölçü Ayar Memuru

Ölçü Ayar Memuru

1

0

1

TOPLAM 

 

29

11

18

           
     
 
 
 
 
 4-2- 2018 Yılı Memur Personelinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 

25-40 Yaş

41-45 Yaş

46-50 Yaş

51-55 Yaş

 

1

 

 

 

6

 

4

               
        4-3/ 2018 Yılı Memur Personelinin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı
 

  0-10 Yıllık

11-20 Yıllık

        21-30   Yıllık

 

1

 

 

    

            10

     
 
 
 4-4/ 2018 Yılı Memur Personelin Cinsiyet Kavramı
 
 

KADIN

ERKEK

0

11

 
 4-5/ 2018 Yılı Memur Personelin Eğitim Durumları
 

İlköğretim

Orta  Okul-Lise

Ön Lisans

Lisans

8

1

-

2

 
5-    2018 Yılında Zabıta Memuru Kadrosunda çalışan 1 (Bir) Personelimiz emekliye ayrılmıştır.
 
2018 YILINDA BEYYAZI BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONEL DURUMU
 
1-      İşçi Personelin Unvan ve Görev Dağılımı
 
      Belediyemizde 15 Adet Daimi İşçi Kadrosu bulunup, tamamı boştur. 2018 Yılında Daimi ve Geçici İşçi İstihdam edilmemiştir.
 
     696 sayılı kanun Hakkında Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hakkında Kararname’ ye eklenen Ek 20 nci maddesinde  ve 696 sayılı KHK nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin 28 inci maddesi gereğince taşeron işçilerin Belediye bünyesindeki şirkete geçirilmesi için, Belediyemiz bünyesinde 2018 Yılında “Beyyazı Belediye Personel LTD. Şti” kurulmuş olup, şirket bünyesinde 8 işçi çalıştırılmaktadır.
 
 
2018 YILI İHALELERİ
 
1-  Beyyazı Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu Yapım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine istinaden yapılan ihale sonucunda; ihale Kenan Tamer AYTAR’ da kalmış olup, İhalenin ;
       Sözleşme Bedeli        : 1.620.000,00.-TL
       Sözleşme Tarihi         : 03.05.2018
       Sözleşme Süresi         : 07.10.2018 – 150 İş Günü.
  
 
2018 YILINDA SUNULAN HİZMETLER
 
 
1-   Kasabamızın muhtelif cadde ve sokaklarına yıl içerisinde peyderpey yaklaşık 8.735 m² kilitli parke taşı ile 1.699 mt bordür taşı ile yol, kaldırım ve park bahçe düzenlemesi yapılmış olup, bu çalışmanın Belediyemize maliyeti KDV dahil 253.697,48.-TL olmuştur.
2-  Kasabamızın muhtelif cadde ve sokaklarına 3.061 mt. kanalizasyon hattı döşenmiş olup, Belediyemize maliyeti KDV dahil 81.356,58.-TL olmuştur.
3-   Kasabamız cadde ve sokak yollarında bozulan 3.070 m² kilitli parke taşı ve bordür taşlarının yıl boyunca düzenli tamiratları yapılmış olup, Belediyemize maliyeti KDV dahil 18.114,00.-TL olmuştur.
4- Kasabamızın toprak olan cadde ve sokaklarının dolgu malzemesi ile düzenlenmesi için 13.580 ton kum alınmış ve Belediyemize maliyeti KDV dahil 186.938,10.-TL olmuştur.
5-   Kasabamız Atatürk Mahallesinde yeni açılan arsalara 695 mt. ilave içme suyu hattı döşenmiş olup, karşılığında KDV dahil 21.322,00.-TL ödenmiştir.
6-   Kasabamızdaki park alanlarının etrafı 219 mt. beton duvar ve tel ile çevrilmiş olup, karşılığında KDV dahil 41.488,00.-TL ödenmiştir.
7-  Kasabamız parklarının, 7.420 m² çim ekimi ve otomatik sulama sistemi ile düzenlemesi yapılmış ve 432 adet muhtelif ağaç dikilmiş olup, Belediyemize maliyeti KDV dahil 83.378,00.-TL olmuştur.
8-  Kasabamız mezarlığına 25 adet oturma grubu alınmış, karşılığında KDV dahil 7.249,00.-TL ödenmiştir.
9-  Yine Kasabamız mezarlığı duvar kenarına 285 mt. Beton yürüme yolu yapılmış olup, Belediyemize maliyeti KDV dahil 25.222,00.-TL olmuştur.
10- Belediyemiz hizmet binası bahçesine biri 110 mt. diğeri 100 mt. olmak üzere 2 ad. İçme suyu kuyusu açılmış ve karşılığında KDV dahil 30.750,00.-TL ödenmiştir.
11- Belediyemizce yapılan ihale sonucunda, 2018 yılında Kasabamıza Beyyazı Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu yapımına başlanmış olup, 2018 yılı içerisinde inşaatın % 59,94’ ü tamamlanmış ve karşılığında yükleniciye KDV hariç 970.959,86.-TL ödeme yapılmıştır.
12- Kasabamız içme suyu inşaatı ile kanalizasyon inşaatı için maliyetin % 50’ si (SUKAP) ödeneğinden, kalan % 50’ sinin ise İller Bankası A.Ş’ den tahsis edilmek üzere İller Bankası A.Ş. kanalıyla ihalesi yapılmış ve 2018 yılında ihale konusu işin yapımına başlanmıştır.
13- Kasabamız mezarlığı karşısına tuvalet ve şadırvanı yapılmış olup, KDV dahil 25.075,00.-TL Belediyemize maliyeti olmuştur.
14- Kasabamızda mevcut bulunan 7 adet Mahalle Fırınının bakım-tamirat ve boya işlemleri yapılmış, karşılığında KDV dahil 19.713,00.-TL ödenmiştir.
15-Belediyemizce, Kasabamızdaki 180 adet sokak köpeğinin kısırlaştırılması yapılmış, karşılığında KDV dahil 11.210,00.-TL ücret ödenmiştir.
16- Kasabamızın ortasından geçmekte olan Taşkın Koruma Bandı ve Sel Yatağının biriken çöp ve taşların temizliği yaptırılmış olup, bu işin Belediyemize maliyeti 3.263,88.-TL olmuştur.
17-Kasabamızın muhtelif yerlerine kamera takılmış ve mevcut kameralardan bozulanların tamir ve bakımı yaptırılarak karşılığında KDV dahil20.261,00.-TL ödenmiştir.
18- Kasabamızın muhtelif yerlerine ilave olarak 3 adet ses yayın cihazı konulmuş ve karşılığında 7.232,00.- ödenmiştir.
19- Kasabamızın çevre temizliği için 30 adet Çöp Konteynırı alınmış ve Belediyemize maliyeti 20.532,00.-TL olmuştur.
20- Belediyemize 1 adet 15 HP 630-13 Krom içme suyu pompası ile 1 adet Fosseptik Drenaz pompası alınmış ve karşılığında KDV dahil 4.148,00.-TL ödenmiştir.
21- Kasabamız içme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale edilerek, arızalar en kısa zamanda giderilmiş ve Kasaba halkının hizmetine sunulmuştur. 
22-  Kasabamız sokak lambaları, ses yayın cihazları ve kamaralarının periyodik bir şekilde bakımları yaptırılmıştır.
23-  Kasabamız halkından rahatsızlanan ve hastalanan şahısların şehir içi ve şehir dışındaki hastanelere Belediyemiz araçları ile ulaşımı sağlanmıştır.
24- Kasabamızın düzenli bir şekilde çöpleri toplanmış ve toplanan çöpler Afyonkarahisar Çevre  Hizmetlerinin Birliğinin çöp toplama merkezine gönderilmiştir.
25-  Kasabamızın tamamı genelde bahar ve yaz aylarında kanatlı haşerelere karşı düzenli bir şekilde ilaçlaması yapılmıştır.
26-  Kasabamızdaki toprak yollar kumlanarak yol düzenlemeleri yapılmıştır.
 
 
 
İMAR İŞLERİNİN 2018 YILI FAALİYETLERİ ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
 
                  2018 Yılı İçerisinde  18 Adet Yapı Ruhsatı, 1 Ad. Yapı Kullanma İzin Belgesi, 17 Adet  İmar Çapı verilmiş olup, 2 adet Yanan-Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.
 Belediyemiz Fen İşlerince 2018 yılında 9 adet tevhit ve ifraz dosyası yapılmış olup, İmar Kanunu ve yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılarak parselasyonları yapılıp imar parselleri oluşturulmuştur.
Belediyemizce 2018 yılında toplam 2 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenlenmiştir.
Belediyemiz 2018  Yılında 25 Adet Encümen kararı, 31 Adet Meclis Kararı , 23 Adet Evlenme Akdi Yapılmıştır. Ayrıca Yazı İşlerinde 502  Adet Gelen Yazı, 349 Adet Giden yazı,  Kaydı Yapılmıştır.
Belediyemiz Emlak Servisinde toplam 1698 mükellef kaydı bulunmaktadır. 2018 Yılında 25 adet içme suyu abonesi yapılmış olup toplam abone sayımız 834’ ya ulaşmıştır.
 
                 
AMAÇ VE HEDEFLER
 
        A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
        Beldemiz İçerisindeki  Cadde ve sokakların   Beton parke taş yapılarak temiz ve sağlıklı  ve kullanıma elverişli alanlar yaratmak.
       Belediye Çalışanlarına kendilerini geliştirmek amacıyla eğitim ve seminerlere katılmasını sağlamak.
        Her Mahalle ve Cadde Sokakların ağaçlandırılmasını yapmak.
    Nabız yoklaması  suretiyle kamuoyunun talepleri doğrultusunda öncelikli projeleri belirlemek.
        İçme ve kullanma suyunun klorlanmasını sağlamak.
 
          B-Temel Politikalar ve Öncelikleri
 
     Yaşam Kalitesi yüksek, Beldedeki, İnsanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş ,değişim ve gelişimi açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Beyyazı  yaratmak.
      Belediyecilik Hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek .
     Bilgi donanımlı ,güler yüzlü çalışmalarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.
        Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak ; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışı gerçekleştirmek.
         Eğitim seviyesinin yükselmesinde katkıda bulunmak.
        Yapılan Tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlere ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için Belediye ve halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak.
 
 
 
FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
  1. a.      Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
 
                             2018 Gelir durumu Aşağıya Çıkartılmıştır.
 
2018 Yılı                    :             Bütçe                       : 5.869.250.00.-TL
                                                 Toplam Tahakkuk     : 4.348.419.42.-TL
                                                 Tahsilat                   : 3.940.242.39.-TL
                                                 Gelecek Yıla Devir    :    408.177.03.-TL
                                                 Tahsilat Oranı          :    90,61
 
 
 
01-Vergi Gelirleri                                                   :    171.723,16.-TL
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri                                :    269.174,23.-TL
05-Diğer Gelirler                                                    : 3.499.345,00.-TL
06-Sermaye Gelirleri                                              :       0,00
                                                                      +______________________
                                   TOPLAM       :                        3.940.242,39.- TL
 
 
                                        2018 Gider Durumu Aşağıya Çıkarılmıştır.
 
 
2018 Yılı                               : Bütçe                               : 5.869.250.00.-TL
                                               Gider                                : 4.251.286,43.-TL
                                               İptal Edilen Ödenek            : 1.617.963,57.-TL
 
                                               Giderlerin Dağılımı
 
            Personel Gideri                                                       :    691.706,28.- TL
            Sosyal Güvenlik Kurumu                                          :    112.572,20.- TL
            Mal ve Hizmet Alımları                                             : 1.528.886,48.- TL
            Hizmet Alımları                                                       :      77.994,50.- TL
            Sermaye Gideri ( Yapı Tes. On. Gideri.)                     : 1.840.126,97.- TL
                                                                                  +_____________________
                        T O P L A M                                                   4.251.286,43.- TL
 
 
 
2018 YILI GELİR BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI
 

KURUM ADI : BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

2018 Yılı Tahs

Kod1

Kod2

Kod3

Kod4

800

01

 

 

 

Vergi Gelirleri

171.725,60.-TL

800

 

02

 

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

51.499,82.-TL

800

 

03

 

 

Dahilde Alınan mal ve Hizmet Vergileri

54.446,74.-TL

800

 

06

 

 

Harçlar

65.779,04.-TL

800

03

 

 

 

Sermaye Gelirleri

269.174,23.-TL

800

 

01

 

 

Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı

251.774,23.-TL

800

 

06

 

 

Kira Gelirleri

17.400,00.-TL

800

05

 

 

 

Diğer Gelirler

3.499.357,40.-TL

800

 

01

 

 

Faiz Gelirleri

11.774,47.-TL

800

 

02

 

 

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

3.465.096,71.-TL

800

 

03

 

 

Para Cezaları

22.486,22.-TL

811

 

 

 

 

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı

14,84.-TL

 

NET BÜTÇE GELİRİ

 

 3.940.242,39.-TL

 
2018 YILI GİDER BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI
 

KURUM ADI : BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu

Ekonomik

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

2018 Yılı Gideri

Kod1

Kod2

Kod3

Kod4

830

01

 

 

 

Personel Giderleri

691.706,28.-TL

830

 

01

 

 

Memurlar

587.303,33.-TL

830

 

05

 

 

Diğer Personel

104.402,95.-TL

830

02

 

 

 

Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gideri

112.572,20.-TL

830

 

01

 

 

Memurlar

112.572,20.-TL

830

03

 

 

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.528.886,48.-TL

830

 

02

 

 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

444.286,96.-TL

830

 

04

 

 

Görev Giderleri

108.628,99.-TL

830

 

05

 

 

Hizmet Alımları

580.458,75.-TL

830

 

06

 

 

Temsil ve Tanıtma Giderleri

33.874,32.-TL

830

 

07

 

 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım

151.605,68.-TL

830

 

08

 

 

Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

184.807,78.-TL

830

 

09

 

 

Tedavi ve Cenaze Giderleri

25.222,00.-TL

830

05

 

 

 

Hizmet Alımları

77.994,50.-TL

830

 

01

 

 

Görev Zararları

1.929,60.-TL

830

 

02

 

 

Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)

76.064,90.-TL

830

06

 

 

 

Sermaye Giderleri

1.840.126,97.-TL

830

 

05

 

 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

1.840.126,97.-TL

830

 

 

07

04

Sosyal Tesisler

1.314.960,37.-TL

830

 

 

 

07

Yol Yapım Giderleri

365.227,80.-TL

830

 

 

 

08

İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

48.650,40.-TL

830

 

 

 

09

Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri

111.288,40.-TL

 

NET BÜTÇE GİDERİ

 

 4.251.286,43.-TL

 
 
 
 
                KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
 
ÜSTÜNLÜKLER
 
         2018 Yılı Gelir Kesin Hesap Cetvelimizde gözüken  % 90,61 Tahsilat Oranı ile Nüfus azlığımıza ancak yine  Az Sayıdaki Personelle bu seviyelere çıkarılmış  bununla birlikte Vatandaşımız Ödemelere olan  ( Duyarsızlığı )   Duyarlılığı ve iyi niyeti Belediyemiz Performansını ve Belediye Hizmetlerinde Bizlere olumlu katkıda bulunmuştur.
           
 
ZAYIFLIKLAR
 
        Belediyemizin , bizim gibi olan belde belediyeler için oldukça büyük sayılan   yaklaşık  21 Km2  sorumluluk alanımızın olması seyrek  yapılanma nedeniyle arsalara aşırı derece yayıldığından nüfus yoğunluğu oldukça azdır bu durum  Bütçemize gider olarak yansımaktadır.
   Belediyemizin Kurulduğu 1992 Yılından bu yana bu tip sorunlarımız çözülememiş olması en düşük zayıflığımızdır.
 
           
ÖNERİ VE TEDBİRLKER
 
           
       Belde Belediyesi olmamızdan dolayı haliyle kendi öz kaynaklarımızın az olması ve tamamen İller Bankası, içme suyu, emlak vergisi ve diğer gelirler ile hizmet vermeye çalışan bir konumda olduğumuzdan gelecek yıl yatırımlarımız bu durum göz önüne alınarak düzenlenecektir.
        2018 Yılına ait bu  Faaliyet Raporu Belediye Meclis Üyelerinin Bilgi ve onayına ve Beyyazı Halkının bilgilerine Belediyemize ait ilan panosunda yayınlanmak üzere bilgilerine saygıyla sunulur. 29.03.2019
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            Asım ALTINTAŞ
                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı
                                  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 
       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
 
      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
    Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
 
      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
 
      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim 
      29.03.2019
 
                                                                                                                                                                                                 Asım ALTINTAŞ
                                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
 
 
 
     Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
 
    Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
 
    İdaremizin 2018 yılı faaliyet raporunu Mali bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
   29.03.2019
       
 
                                                                                                                                                                                                           Ömer BOZKURT
                                                                                                                                                                                                         Muhasebe Yetkilisi
 
Hava Durumu